Potato Skin

Potato Skin

Potato Skin

Ingredients:
Small to Medium Potatos
Salami or Pepperoni
Mozzarella
Parsley